სატანდარტული ტარიფები

 

  სტანდარტული ტარიფების ჩამოტვირთვა 

 

 

შესავალი

სათაურის განმარტება

მოცემული ტარიფი გამოქვეყნებულია შპს ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალის (ბსსტ) მიერ და ზოგადად ეწოდება ბსსტ სტანდარტული ტარიფი.

 

გავრცელების არე

ტარიფი მოიცავს ბსსტ-ს მიერ გაწეულ მომსახურებას. Aტარიფის განმარტებისთვის, რომელიც არ არის განმარტებული მოცემულ დოკუმენტში, მიმართეთ ბსსტ მენეჯმენტს.

 

საქმიანობის პირობები

ამ ტარიფით განსაზღვრული მომსახურებები განმარტებულია ბსსტ-ს მიერ გამოქვეყნებულ საქმიანობის პირობებში.    

 

საზოგადოების ინფორმირება

მოცემული დოკუმენტში წარმოდგენილი სატარიფო განაკვეთები შეეხება ყველა მომხმარებელს, რომლებსაც არა აქვთ რაიმე სახის სხვა შეთანხმება ბსსტ-სთან. აქ მოცემულ ტარიფებთან ერთად გემისა და ტვირთის მოსაკრებელი განისაზღვრება ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის და საქართველოს მთავრობის მიერ დაწესებული გადასახადებით.

 

უფლებების დაცვა

შპს ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალი იტოვებს უფლებას, მიაწოდოს ყველა სახის ტექნიკა და შეასრულოს საკონტეინერო ოპერაციებთან დაკავშირებული ყველა სერვისი ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში.

 

მოსაკრებლები

ამ ტარიფში აღწერილი მოსაკრებლები წარმოადგენენ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში არსებული ტარიფების, შეტყობინების ან კანონის, ან რაიმე სახის სხვა მოსაკრებლების დანამატს. ეს ტარიფი ასევე გამორიცხავს საქართველოს საგადასახადო ორგანოების მიერ დაწესებულ მოსაკრებელს, მაგალითად დღგ. 

 

ვალუტა

მოცემული ტარიფის ვალუტა არის აშშ დოლარი.

 

გადამხდელი

ტარიფის გადამხდელი არის სერვისის მომთხოვნი მხარე, თუ რაიმე სახის სხვა შეთანხმება არ არსებობს.

 

დასაწყობების მოსაკრებელი

მიმღები იხდის სავსე საიმპორტო კონტეინერის დასაწყობების ტარიფს.

გადამზიდავი კომპანია იხდის სავსე საექპორტო კონტეინერის გადაზიდვის და რეფრიჟერატორულ გადასახადს.

 

განმარტება

 

კომპანია

შპს ბათუმის საერთაშორისო საკონტეინერო ტერმინალი (ბსსტ).

 

გადამზიდავი

გემთმფლობელები, ოპერატორები, დამკვეთები ან მათი აგენტები.

 

საკონტეინერო ეზო

საკონტეინერო ტერმინალი ან საზღვაო ნავსადგურის ტერიტორიაზე არსებული ბსსტ-ს გამოყენებისთვის განსაზღვრული სხვა ტერიტორია.

 

პირდაპირი მიწოდება

სატვირთო ან სარკინგზო ტრანსპოტიდან  კონტეინერის პირდაპირი გადატვირთვა გემში საკონტეინერო ეზოში დასაწყობების გარეშე.

 

სავსე კონტეინერის დატვირთვა FCL

ბსსტ-ს მიერ მიღებული ან მიწოდებული დატვირთული და დალუქული კონტეინერი.

 

ნაკლებად დატვირთული კონტეინერი LCL

ბსსტ-ს მიერ გახსნილი დატვირთული კონტეინერი რომელზეც წარმოდგენილია 2 ან მეტი კონოსამენტი.

 

გადასახადისგან თავისუფალი (უფასო)

დროის მანძილი, რომლის განმავლობაშიც კონტეინერი დასაწყობებულია საკონტეინერო ეზოში დასაწყობების გადასახადის გარეშე.

 

საფრახტო ტონა

ერთი ტონა 1000 კილოგრამი ან ერთი კუბური მეტრი ტვირთი, რომელიც უფრო მეტია.

 

კონტეინერის გადატანა            

კონტეინერის ან ტვირთის მოძრაობა ერთი სასაწყობე ადგილიდან მეორეზე.

 

გადაზიდვა

ნავსადგურის დატოვების გარეშე ერთი გემიდან მეორეში გადატვირთული კონტეინერი ან ტვირთი, იბეგრება პირველი გადამზიდავი.

 

ტრანზიტული ტვირთი

ტვირთი, რომელიც გადაიტვირთება ტერმინალში ერთი სახმელეთო ტრანსპორტიდან მეორეში.

 

სტივიდორული მომსახურება

კონტეინერის ან ტვირთის გადატანა გემიდან საკონტეინერო ეზოში, ან პირიქით.

 

დამუშავება

კონტეინერების ან ტვირთის მიღება ან მიწოდება სახმელეთო ტრანსპორტით.

 

მანიპულირება

საკონტეინერო ეზოში ტვირთის ან კონტეინერის მოძრაობა, სტრიპინგისთვის, ინსპექტირებისთვის ან სხვა მიზნებისთვის.

 

დასაწყობების დრო

დასაწყობების დრო იწყება საიმპორტო კონტეინერების გემიდან გადმოტვირთვის დასრულების დღიდან ან საექსპორტო კონტეინერის ან ტვირთის ტერმინალში მიღების დღიდან.

 

OOG

არასტანდარტული/საპროექტო ტვირთები.

 

IMDG

საერთაშორისო საზღვაო სახიფათო ტვირთები.

 

საკონტეინერო

 

#

განმარტება

ერთეული

სავსე

ცარიელი

20’

40’

20’

40’

იმპორტი/ექსპორტი

1

სატერმინალო მომსახურება THC

267

301

186

209

2

ბორტზე გადალაგება

81

104

52

75

3

ნავმისადგომის გავლით გადალაგება

115

138

69

92

4

ლუქების გახსნა/დახურვა

173

5

კონტეინერზე ღვედის მოხსნა/დამაგრება

173

6

კონტეინერების დამაგრება ან ჩახსნა

12

7 დღესასწაულებზე მუშაობის გადასახადი % 25
8 non-cellular გემის გადასახადი % 100

 

 

დასაწყობება

 

 

 

 

 

9

1-დან 3 დღემდე

დღე

უფასო

უფასო

1

2

10

4-დან 10 დღემდე

დღე

4.50

6

2

3

11

11-დან 20 დღემდე

დღე

6

9

3

4

12

21 დღეზე მეტი

დღე

11

13

8

10

 

გადაზიდვა

13

სტივიდორული მომსახურება

253

316

138

190

14 დღესასწაულებზე მუშაობის გადასახადი % 25
15 non-cellular გემის გადასახადი % 100

 

 

დასაწყობება

 

 

 

 

 

16

1-დან 5 დღემდე

დღე

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

17

6 დღეზე მეტი

დღე

12

23

9

17

 

სხვა

18

მაცივარ-კონტეინერის ჩართვა/გამორთვა

40

19

მაცივარ-კონტეინერის დასაწყობება

დღე

35

 

20

მანიპულაცია (ეზოში მოძრაობა)

46

58

23

35

21

აწევა/დაწევა

35

58

23

35

22

Flat Rack კონტეინერის დასაწყობება

n/a

n/a

13

26

23 გასასვლელის გადასახადი 17 17 უფასო უფასო

24

კონტეინერის გასუფთავება

12

25

მაცივარ-კონტეინერის შემოწმება 18,19 პუნქტის გარდა

64

 

26

დამატებითი გადასახადი სახიფათო IMDG ტვირთზე

%

50

27

დამატებითი გადასახადი არასტანდარტულ OOG კონტეინერზე

%

50

28 IMO სტიკერის დაბნევა ან მოხსნა 12
29 გენსეტის დაყენება ან მოხსნა 15
30 ნავმისადგომის მოცდენის გადასახადი საათი 500
31 მოცდენის გადასახადი საათი 180

შენიშვნები:

  • THC მოიცავს გემიდან დაცლა/დატვირთვას, ასევე სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებაზე დაცლა/დატვირთვას
  • ჭიშკარში გატარების მოსაკრებელი მოქმედებს ყველა იმ სავსე კონტეინერის მიმართ, რომელიც გადმოიტვირთება გემიდან და სატვირთო ავტომანქანით გადის ტერმინალის ჭიშკრიდან. მოსაკრებელი არ მოქმედებს იმ ცარიელი, საექსპორტო და იმ კონტეინერების მიმართ, რომლის სატვირთო დამუშავება - დაცლა/დატვირთვა მოხდება საკონტეინერო ტერმინალის მიერ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში მათ მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე.
  • სახიფათო ტვირთები (IMDG) კლასი 1 და 7 – არ დასაწყობებდა ტერმინალში; გადამზიდავებმა, მიმღებებმა ორგანიზება უნდა გაუკეთონ პირდაპირ გატანას ზედამხედველობის ორგანოებთან შეთანხმებით.
  • მაცივარ-კონტეინერის ელექტრო-ენერგიის ხარჯები შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე – ტარიფის შეცვლის უფლება აქვს სერვისის მიმწოდებელს.
  • თავისუფალი შენახვის დღეები არ ვრცელდება მაცივარ-კონტეინერზე. მაცივარ-კონტეინერი თავისუფლდება შენახვის გადასახადისგან მხოლოდ როცა/თუ: ა) მაცივარ-კონტეინერი დატოვებს ტერმინალის ტერიტორიას ან გაიხსნება გადმოტვირთვიდან მეორე დღეს, იმ შემთხვევაში თუკი გემიდან გადმოტვირთვა განხორციელდა 18:00 საათზე ან უფრო გვიან; ბ) მაცივარ-კონტეინერი დატოვებს ტერმინალის ტერიტორიას ან გაიხსნება გემიდან გადმოტვირთვის დღეს.  

 

საბორნე მომსახურება

 

#

განმარტება

ერთეული

სავსე

ცარიელი

 

დატვირთვა/გადმოტვირთვა

 

 

 

1

სუბრტოპიკული ციტრუსით დატვირთული სარკინიგზო ვაგონი

116

უფასო

2

სარკინიგზო ვაგონი

170

30

3

სატრანსპორტი საშუალება 5ტ-ზე ნაკლები (მსუბუქი ავტომანქანა, ჯიპი, მინი ავტობუსი)

36

4

სატრანსპორტო საშუალება 5ტ-ზე მეტი

108

5 ლოკომოტივი 768

6

მგზავრი

ადამიანი

2

7

კატერფილარის მანქანა 5ტ-ზე ნაკლები

652

8

კატერფილარის მანქანა 5ტ-ზე მეტი

978

9

სხვა ტვირთი, მანქანა-დანადგარები

საფრახტო ტონა

8

 

 

ტერმინალის დახმარება ოპერაციებში

 

 

10

ოპერატორი-მძღოლი

სატ.საშუალება

8

11

სატერმინალო გამწევი

გაწევა

127

12

ავტომტვირთავი

მოძრაობა

31

13

მოცდენის გადასახადი

სთ

180

 
  მანქანების პარკინგი   <5ტ >5ტ
14 საპარკინგე ტერიტორიაზე დაშვება (შემოსვლის და მომდევნო დღე) უფასო უფასო
15 მე-3 დან მე-10 დღემდე დღე 30 60
16 მე-11 დღიდან დღე 60 120
  როლ-ტრეილერის პარკინგი   20 ფტ 40 ფტ
17 1-დან 5 დღემდე დღე უფასო უფასო
18 მე-6 დღე და მეტი დღე 10 11
  გადატვირთვის/შემოწმების აქტის მომზადება    
19 სატრანსპორტო საშუალება 5ტ-მდე 26
20 სატრანსპორტო საშუალება 5ტ-ზე მეტი 52
21 ნავმისადგომის მოცდენის გადასახადი საათი 500

 

 

 

გენერალური ტვირთი 

 

 

შენიშვნა:

  • ტარიფზე შეთანხმება ხდება ინდივიდუალურად ტვირთის მახასიათებლებიდან გამომდინარე.

 

საკონტეინერო გადატვირთვები – CFS

 

#

განმარტება

ერთეული

სავსე

ცარიელი

20’

40’

20’

40’

 

სტრიპინგი ან დატვირთვა სახმელეთო ტრანსპორტზე

 

 

 

 

 

1

პალეტიზირებული/დაკომპლექტებული ტვირთი

130

200

n/a

n/a

2

არაპალეტიზირებული/დაცალკევებული ტვირთი

213

283

n/a

n/a

3

ბორბლებიანი სატრანსპორტო საშუალება 5ტ-ზე ნაკლები

60

 

ტვირთის გადატანა კონტეინერებს შორის

 

 

 

 

 

4

პალეტიზირებული/დაკომპლექტებული ტვირთი

194

300

n/a

n/a

5

არაპალეტიზირებული/დაცალკევებული ტვირთი

319

424

n/a

n/a

6

სარკინიგზო ვაგონის დაცლა ან დატვირთვა

472

7 სარკინიგზო ვაგონის დასაწყობება ც/დღე 23

 

 

დასაწყობება საფრახტო ტონით

 

დახურული საწყობი

ღია საწყობი

8

1-დან 5 დღემდე

დღე

უფასო

უფასო

9

6-დან 10 დღემდე

დღე

3

1.30

10

11-დან 20 დღემდე

დღე

5

2.50

11

2ე დღე და მეტი

დღე

8

4

  5ტ-ზე ზემოთ სატრანსპორტო საშუალების დასაწყობება   ღია საწყობი
12 1-დან 2 დღემდე დღე უფასო
13 3-დან 12 დღემდე დღე 23
14 მე-13 დღე და მეტი დღე 46

15

დასაწყობება

დეკლარაცია

23

16

აწონვა

მანქანა

12

17

ტრანზიტული ტვირთი მანქანიდან ვაგონში

საფრახტო ტონა

9

18

ტვირთის დატვირთვა ან გადმოტვირთვა

საფრახტო ტონა

9

19

დახმარება (2 დოკერი)

30 წუთი

24

20

ტერიტორიაზე დაშვება 

შესვლა

20

21

IMDG სახიფათო ტვირთის დაცლა ან დატვირთვა

%

50

22 გემების დგომის გადასახადი 4,5 და 6 ნავმისადგომებზე სთ 58
23 კონტეინერის საბაჟო ინსპექტირება (დაცლა/დატვირთვა) 92
24 20' კონტეინერის საბაჟო ინსპექტირება (ვიზუალური დათვალიერება ან სინჯების აღება) 58
25 40' კონტეინერის საბაჟო ინსპექტირება (ვიზუალური დათვალიერება ან სინჯების აღება) 81
26 რამპის გამოყენება საბაჟო დათვალიერებისას 20
27 მანქანიანი კონტეინერის გახსნა რიგის გარეშე კონტეინერი 575
28 მონაცემების ჩასწორების გადასახადი 10
  კონტეინერიდან დაცლილი ა/მანქანების პარკინგი    
29 დაცლის დღე და მომდევნო 2 (ორი) დღე ც/დღე უფასო
30 მე-4 დან მე-10 დღემდე დაცლის დღიდან ც/დღე 30
31 მე-11 დღიდან ც/დღე 60
  გადატვირთვის მომსახურება    
32 სატრანსპორტო საშუალება <3 ტ. 40
33 სატრანსპორტო საშუალება 3-დან 5 ტ-მდე 65
34 სატრანსპორტო საშუალება >5 ტ. 100

 

შენიშვნები:

  • დასაწყობების დასაბეგრი მინიმალური რაოდენობა არის 1 საფრახტო ტონა.
  • პუნქტი 18 – ნიშნავს  ტვირთის საწყობიდან სატრანსპორტო საშუალებაზე დატირთვას ან სატრანსპორტო საშუალებიდან საწყობში გადმოტვირთვას.
  • პუნქტი 19 – თუკი საჭიროა ავტომტვირთავის გამოყენება მომსახურება უფასოა.